Helse Personal leverer respiratorteam

TEAM / RESPIRATORTEAM

– til brukere med alvorlig sykdom

Helse Personal har i en årrekke levert kvalifisert og autorisert personell til team til brukere med alvorlig sykdom som f.eks ALS og andre alvorlige sykdommer/skader.

Vi har levert team til brukere som er hjemmeboende, som bor på institusjon eller i omsorgsbolig. Noen er tilknyttet respirator, mens andre har behov for eget team på grunn av sykdommens art.

Helse Personal sin mål ved leveranse av team er at vi skal få en stabil gruppe med lite turnuover med tanke på bruker og pårørende. Vår erfaring er at ved tett samarbeid med god dialog mellom kommunen og oss som leverandør av helsepersonell, i tillegg til jevnlige møter med personalgruppen, oppnår vi dette.

Har du spørsmål eller et behov så ta kontakt for en samtale!

God kartlegging, planlegging og oppfølging sikrer stabile team!

Før kontraktsinngåelse har vi samtaler med kommunen i forhold til leveransen av kvalifisert helsepersonell. Punkter som vi må komme til enighet om med tanke på ansvars-  og rollefordeling er blant annet:

  • arbeidstidsbestemmesler
  • antall årsverk tilknyttet teamet
  • inndekning av sykdom
  • oppfølging av team- medlemmer
  • sammensetning av teampersonalet
  • utarbeidelse av turnus

Helse Personal har personalansvar for våre ansatte og følger opp etter avtalte møter og samtaler. Vi har erfart at  problemstillinger er komplekse, og deltar derfor på teammøter slik at best mulig løsning kan tilbys til teamet i forhold til deres arbeiderdag hos bruker.

Generell informasjon ved innleie av personale

Priser inkluderer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og yrkesskadeforsikring. Eventuelle sykepenger dekkes av Helse Personal.

Ved innkjøp av helsepersonell fra Helse Personal benyttes standard kjøpskontrakt. Ved rammeavtaler gjelder egne kontrakter.

Våre ansatte følger de arbeidstidsordninger som gjelder på det enkelte oppdragsted.  Vi innhenter informasjon om hvilke tariffavtale som gjelder, og ber om kopi av protokoll/turnusavtaler. Overtid skal så langt det er mulig avtales og avklares i forkant av påbegynt overtidsarbeid. Helse Personal sender ut faktura i henhold til godkjent / signert timeliste. Det faktureres ikke mva på helsetjenester.

Helse Personal har vakttelefon for våre ansatte og oppdragsgivere hvor vi kan nås hver dag ut over ordinær kontortid.

Kvalitet i interne rutiner sikrer kvalifisert vikar!

Helse Personal er RA- godkjent, og kvalitetssikrer rutiner ved blant annet ansettelse, HMS, arbeidstidsordninger, lønn, oppfølging og stillingsvern. Vi følger faste rutiner for å sikre at all nødvendige dokumentasjon er på plass for å ivareta vår ansatt etter gjeldende regelverk.

Vi leverer helsepersonell med norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier,  helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær og turnusleger. Alle autorisasjoner sjekkes etter intern prosedyre med offentlig myndighet i henholdt til den enkeltes CV. Studenter innen sykepleie og medisin fremlegger dokumentasjon på avlagte eksamener i studiet.

Helse Personal leverer helsepersonell med relevant jobberfaring fra tilsvarende arbeid som de blir tilbydd i oppdrag.

Våre medarbeidere er vårt ansikt utad, derfor leverer vi kvalitet!