Helse Personal leverer sekretærer til små og store legekontor og tannlegekontor

Har du sykefravær, ferieavvikling eller ledige stillinger, og trenger en legesekretær eller tannhelsesekretær, kan vi levere deg dette.

Vi vil tilby deg en vikar med norsk autorisasjon og politiattest, godt språk og relevant jobberfaring i forhold til ditt behov.

Har du spørsmål eller et behov så ta kontakt for en nærmere samtale.

Kartlegging og avklaringer ved bestilling

Før kontraktsinngåelse har vi samtaler med bestiller i forhold til leveransen av kvalifisert helsepersonell. Dette for at vi skal tilby kvalifisert vikar ut i fra oppdragsgivers behov.

Punkter som vi gjennomgår er:

  • Oppstartdato og lengde på oppdraget
  • Antall vikarer
  • Spesielle kvalifikasjoner som kreves
  • Arbeidstid og arbeidstidsbestemmelser
  • Gjennomgang av hvordan arbeidsstedet er organisert
  • Opplæringslengde for innleid vikar

Helse Personal har personalansvar for våre ansatte og følger opp våre ansatte både ved oppstart i nytt oppdrag, og gjennom oppdraget til slutt. Vi har også tett oppfølging med våre oppdragsgivere for å sikre at vi leverer som forventet. Vi har et felles mål om at innleid vikar skal komme trygt og raskt inn i jobben, og for at vi i fellesskap skal kunne tilrettelegge ved behov.

Generell informasjon ved innleie av personale

Priser inkluderer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og yrkesskadeforsikring. Eventuelle sykepenger dekkes av Helse Personal.

Ved innkjøp av helsepersonell fra Helse Personal benyttes standard kjøpskontrakt. Ved rammeavtaler gjelder egne kontrakter.

Våre ansatte følger de arbeidstidsordninger som gjelder på det enkelte oppdragssted. Vi innhenter informasjon om hvilken tariffavtale som gjelder, og ber om kopi av protokoll/arbeidstidsavtaler. Overtid skal så langt det er mulig avtales og avklares i forkant av påbegynt overtidsarbeid. Helse Personal sender ut faktura i henhold til godkjent / signert timeliste. Det faktureres ikke mva på helsetjenester.

Helse Personal har vakttelefon for våre ansatte og oppdragsgivere hvor vi kan nås hver dag ut over ordinær kontortid.

Kvalitet i interne rutiner sikrer kvalifisert vikar!

Helse Personal er RA- godkjent, og kvalitetssikrer rutiner ved blant annet ansettelse, HMS, arbeidstidsordninger, lønn, oppfølging og stillingsvern. Vi følger faste rutiner for å sikre at all nødvendige dokumentasjon er på plass for å ivareta vår ansatt etter gjeldende regelverk.

Vi leverer helsepersonell med norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, helsesekretær og tannhelsesekretær. Alle autorisasjoner sjekkes etter intern prosedyre med offentlig myndighet i henholdt til den enkeltes CV. Studenter innen sykepleie og medisin fremlegger dokumentasjon på avlagte eksamener i studiet.

Helse Personal leverer helsepersonell med relevant jobberfaring fra tilsvarende arbeid som de blir tilbydd i oppdrag.

Våre medarbeidere er vårt ansikt utad, derfor leverer vi kvalitet!