Helse Personal leverer autorisert personell

ved ferieavviklinger, uforutsett fravær og ledige stillinger til

Skandinavisk språk

Helse Personal rekrutterer fra de nordiske landene, og alle våre ansatte snakker norsk, svensk eller dansk.

Om du er gammel eller ung, syk eller hjelpetrengende er det viktig å føle seg i trygge hender. Den viktigste kommunikasjonen innenfor helsevesenet foregår gjennom samtalen. God kommunikasjon kjennetegnes ved at bruker føler seg forstått og at hans eller hennes problemer tas på alvor. God kommunikasjon er en forutsetning for et godt forhold mellom pleier og bruker. Personalet må være  lyttende, stille gode spørsmål og gi konstruktive tilbakemeldinger. De må derfor snakke og beherske et språk som bruker forstår.

Like viktig er evnen til å kunne lese, forstå og kunne gi skriftlig dokumentasjon i utøvelsen av pleien. God kvalitet på dokumentasjon er derfor viktig.

Helse Personal vektlegger derfor at våre ansatte snakker og skriver et av de skandinaviske språkene.

Generell informasjon ved innleie av personale

Priser inkluderer lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og yrkesskadeforsikring. Eventuelle sykepenger dekkes av Helse Personal.

Ved innkjøp av helsepersonell fra Helse Personal benyttes standard kjøpskontrakt. Ved rammeavtaler gjelder egne kontrakter.

Våre ansatte følger de arbeidstidsordninger som gjelder på det enkelte oppdragssted.  Vi innhenter informasjon om hvilke tariffavtale som gjelder, og ber om kopi av protokoll/turnusavtaler. Overtid skal så langt det er mulig avtales og avklares i forkant av påbegynt overtidsarbeid. Helse Personal sender ut faktura i henhold til godkjent / signert timeliste. Det faktureres ikke mva på helsetjenester.

Helse Personal har vakttelefon for våre ansatte og oppdragsgivere hvor vi kan nås hver dag ut over ordinær kontortid.

Kvalitet i interne rutiner sikrer kvalifisert vikar!

Helse Personal er RA- godkjent, og kvalitetssikrer rutiner ved blant annet ansettelse, HMS, arbeidstidsordninger, lønn, oppfølging og stillingsvern. Vi følger faste rutiner for å sikre at all nødvendige dokumentasjon er på plass for å ivareta vår ansatt etter gjeldende regelverk.

Vi leverer helsepersonell med norsk autorisasjon som sykepleier, vernepleier,  helsefagarbeider, helsesekretær, tannhelsesekretær og turnusleger. Alle autorisasjoner sjekkes etter intern prosedyre med offentlig myndighet i henholdt til den enkeltes CV. Studenter innen sykepleie og medisin fremlegger dokumentasjon på avlagte eksamener i studiet.

Helse Personal leverer helsepersonell med relevant jobberfaring fra tilsvarende arbeid som de blir tilbydd i oppdrag.

Våre medarbeidere er vårt ansikt utad, derfor leverer vi kvalitet!